Disclaimer www.farcows.nl


disclaimer NL

 

Auteursrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op www.farcows.nl en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Farcows fotografie. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Farcows fotografie. Alle rechten van de foto’s op de website berusten bij de makers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Farcows fotografie en/of de maker, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

www.farcows.nl heeft haar uiterste best gedaan om met betrekking tot de fotografie op deze website alle betrokkenen te achterhalen om hun toestemming te verkrijgen. Mocht dit onverhoopt niet goed zijn gelukt, neem dan contact op.

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Zie hiervoor mijn privacyverklaring. Eventuele (persoonlijke) gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

  • Het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bezoekersstatistieken). De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon;
  • Het verzenden van een email ten behoeve van het op de hoogte houden van nieuw geplaatste berichten in de blog. In de ontvangen email zit altijd een link om af te melden;
  • Het in contact komen met jou aan de hand van de gegevens die mij verstrekt zijn in het contactformulier.

Beperkte aansprakelijkheid

Farcows fotografie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Voor de opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan. Farcows fotografie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De gebruiker kan aan de informatie op www.farcows.nl geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Farcows fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie. Noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten.

Farcows fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Farcows fotografieFarcows fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Farcows fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 


disclaimer UK

Disclaimer for www.farcows.nl

Farcows Photography pays the utmost attention to the reliability and actuality of the information on this website. Inaccuracies and omissions may occur. The user can not derive any rights the information www.farcows.nl provides. This website is intended for general information and may be changed without prior consent or notice.

Farcows Photography is not liable for damages resulting from errors or omissions in the information provided on this website. Nor for damage resulting from problems caused by or related to the dissemination of information via the Internet, such as failures, interruptions or errors.

Farcows Photography accepts no liability for any damage suffered as a result of the use of information, advice or ideas provided by or on behalf of Farcows Photography. Farcows Photography accepts no responsibility for the content of websites to which or from which a hyperlink or otherwise.

Royalty

The information, text, graphics and photos on www.farcows.nl and the design thereof are protected under the Copyright Act, the Databases Act and other applicable legislation. Subject to statutory exceptions, nothing may be reproduced ( “framing” included), made available to third parties or made public without the prior consent of the owner, Farcows Photography. All intellectual property rights concerning the materials are at Farcows Photography. All rights of the pictures based on the website at the makers. Copying, dissemination and any other use of these materials is prohibited without written permission from Farcows Photography and / or the maker, except and only to the extent provided in regulations of mandatory law (such as right to quote), unless otherwise specified.

www.farcows.nl has done its utmost to trace all stakeholders regarding the photography on this website to obtain their consent. Should this be not quite right, please contact us.

Data protection

I take the privacy of personal data very seriously. The General Data Protection Regulation stipulates that personal data may only be processed for specific purposes. See my privacy statement. Any (personal) data will only be used for:

Getting in touch with you on the basis of the information provided to me in the contact form.

  • Obtaining information for optimizing our services (visitor statistics). The personal data are anonymised in this context and are then no longer traceable to an individual person;
  • Sending an email as an update when a new post is posted in the blog. In the email received there is always a link to unsubscribe;
  • Transmission of an email for the purpose of keeping you informed of new messages posted in the blog. In the received e-mail is always a link to unsubscribe;
  • Getting in touch with you on the basis of the information provided to me in the contact form.

Limited liability

Farcows Photography endeavors to update as often as possible the content of www.farcows.nl and / or supplement. Despite this care and attention it is possible that content is incomplete and / or incorrect. Farcows Photography can never accept liability for the included hyperlinks to websites or services of third parties.

Remaining

This disclaimer may change from time to time.
Farcows Photography thereby reserves the right at any time to modify or remove parts of the contents without communication.